Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Dyżury administratorów Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
762 posty 4878 komentarzy

"Orzeł" - Pismo Obozu Narodowo Demokratycznego, ... w budowie

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Joshua D. Zimmerman: Armia Krajowa i Zydzi 1939 - 1945

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Yeshiva University, New York 2015 / Cambridge University Press: >> www.cambridge.org/9781107014268

 TO MOZE BYC REWELACJA, ... ale DROGA  JAK "JASNA CHOL ....A" (:

 

* Za chwile podam recenzje wydawcy

 

 

KOMENTARZE

 • WPROWADZENIE AUTORA KSIAZKI / INTRODUCTION w [PL]
  Kilka lat temu natknąłem się na nekrolog Cyli Wisenthal, żony cenionego nazistowskiego hantera Simona Wisenthala. Uderzyło mnie jedno przejście w opisie przerażającej historii Cyli o przetrwaniu w okupowanej przez Niemców Polsce. Po ucieczce z obozu pracy w 1942 r. Ukryła się i przeżyła przez następne dwa lata „z pomocą polskiego podziemia”.

  - Zatrzymałem się i zadałem sobie pytanie: który „polski underground”?

  Założyłem, że odniesienie do podziemnych sił polskich komunistów, ponieważ Polska Armia Krajowa - największa potajemna siła bojowa w okupowanej Polsce została przedstawiona w literaturze naukowej i w zeznaniach ocalałych jako przeważnie wroga.

  Słynny autor i ocalały z Holokaustu Elie Weisel, na takich forach, jak The New York Times, doszedł do wniosku, że „słynna Armia Krajowa, która prowadziła bohaterskie dupki na niemiecką armię okupacyjną dumnie oddawała się polowaniom na Żydów na bok".

  W inauguracyjnym numerze Studiów Yad Vashem, ocalały z Holokaustu i żydowski partyzant Moshe Kachanowitz (1909 - 1996) wcześniej powiedział, że: „jednym z celów [Armii Krajowej] było eksterminowanie żydowskich ocalałych, którzy szukali schronienia w wioskach i innych kryjówkach „ Inny ocalały z Holokaustu utrzymywał, że „członkowie Armii Krajowej byli bardzo antysemiccy, wykazując te same postawy, które stosowali przed wojną. Teraz jednak byli uzbrojeni, a Żydzi byli„ uczciwą grą ”za ich ataki . ” Jeszcze inni zgodzili się. Jak wspominał współautor wspomnień Holocausa „grupy AK [AK] zaczęły wędrować po lasach i [okazały się] równie niebezpieczne dla nas, jak Niemcy”.

  Opierając się na świadectwach ocalałych, żydowscy historycy doszli do tych samych wniosków, stwierdzając, że „Armia Krajowa pod zwierzchnictwem polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie była przesiąknięta antysemityzmem”.

  Kilka miesięcy po przeczytaniu księgi Cyli Wisenthal natknąłem się na biografię Simona Wisenthala w księgarni Hay-on-Wye, przypadkowo. Otworzyłem książkę w nadziei, że odpowie na pytanie, na której podziemnej organizacji zapisała się Cyla Wisenthal. I tak było na stronie 12. Autor Hella Pick omówił publiczny wykład, który Simon Wisenthal wygłosił na początku 1990 roku. Członek publiczności zapytał Wisenthala, aby wypowiedział się na temat polskich zachowań wobec Żydów podczas II wojny światowej. Wisenthal potępił tych Polaków, którzy zdradzili swoich żydowskich sąsiadów, dodając: „ale nie zapominam też, że to polskie podziemia - jednostki Armii Krajowej - zapewniły przetrwanie mojej żony podczas wojny”.

  Odkrycie historii Cyli Wisenthal było początkiem długiego i żmudnego badania na temat postawy i zachowania polskiego podziemia wobec Żydów podczas II wojny światowej. Czy jej historia była jedynym wyjątkiem, czy też inne osoby lub grupy w ramach polskiej pomocy dla Żydów podziemnych, zadałem sobie pytanie. Następnie pojawiła się seria pytań, które zaczęły dowodzić moją uwagą: jaka była postawa polskich władz podziemnych - w Warszawie i na prowincji - wobec Żydów?

  Czy w rozległej tajnej prasie polskiego podziemia podczas II wojny światowej pojawił się temat Żydów iw jakiej formie? Jaką rolę, jeśli w ogóle, odgrywał polski undeground w rozpowszechnianiu wiadomości o Holokauście w wolnym świecie? Kiedy w 1942 r. Rozpoczęły się deportacje z gett do obozów deth, czy zapasy broni i amunicji w rękach polskiego podziemia były udostępniane Żydom pragnącym oprzeć się? Ostatecznie jaki był stosunek Polskiego Podziemia do żydowskich uciekinierów z gett i obozów, którzy chcieli dołączyć do jej szeregów lub do grup Żydów, którzy utworzyli własne formacje partyzanckie?

  Aby odpowiedzieć na te pytania, zbadałem istniejący zbiór opublikowanych źródeł pierwotnych i wtórnych. Kiedy to zauważyłem - obok tych, którzy popełnili zbrodnie - były osoby i oddziały w Polsh Undeground, które pracowały niestrudzenie, aby pomóc Żydom, doszedłem do wniosku, że temat wymaga kompleksowego ponownego zbadania obejmującego cały okres II wojny światowej.

  Obecny tom jest wynikiem tego badania, które wymagało nie tylko archiwizowania wyników w Polsce, Anglii, Izraelu i Stanach Zjednoczonych, ale także kilkunastu lat przesiewania i robienia zapisów. Znalazłem się w salonach lub telefonicznie z byłymi członkami Armii Krajowej i ocalałymi z Holokaustu - czy to w Szwajcarii, Izraelu, Polsce, Anglii czy Nowym Jorku - udało mi się uzyskać cenne relacje z pierwszej ręki, które stały się wyjątkowym źródłem.

  >>> Joshua D. Zimmerman: Armia Krajowa i Zydzi 1939 - 1945
  >>> https://books.google.com/books?id=zHDCCQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=nadzieja+i+zaglada+stola+pdf&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiUiIH759jiAhWpmuAKHYw5D4k4ChDoAQg4MAM#v=onepage&q&f=false
  >>> Yeshiva University, New York 2015 / Cambridge University Press
  >>> https://www.cambridge.org/9781107014268

  =============================================

  TO MOZE FAKTYCZNIE BYC REWELACJA

  ============================================

  Several Years ago I came across an obituary of Cyla Wisenthal the wife of acclaimed Nazi hanter, Simon Wisenthal. I was struck by one passage in the description of Cyla's horrowing story of survival in German-occupied Poland. Having escaped in 1942 from a labor camp, she went into hiding and survived for next two years "with the help of Polish underground".

  - I paused and asked myself: wchich "Polish underground"?

  I assumed the reference to was to underground forces of the Polish communists becouse the Polish Home Army - the largest clandestine fighting force in occupied Poland had been portrayed in scholarly literature and in survivor testimonies as overwhelmingly hostile.

  In such pablic forums as the The New York Times, the renowned author and Holocaust surviver, Elie Weisel, concluded that "the celebrated Armia Krajowa [Home Army]" , wchich led heroic assoults on German occupation army proudly indulged in Jew-hunting on the side".

  In the inaugural issue of Yad Vashem Studies, Holocaust surviver and Jewish partisan Moshe Kachanowitz (1909 - 1996) earlier commented that: "one of [the Home Army] objectives was to exterminate the Jewish survivers who had sought refuge in the villages and other hideouts". Another Holocaust survivor mainteined that "the members of the Armia Krajowa [Home Army] were very anti-semitic exhibiting the same attitudes they had held before before the war. Now, however , they were armed and Jews were 'fair game' for their attacks." Still others concured. As one co-authored Holocaus memoir asserted "tha AK [Home Army] groups began to roam the forests and [they] proved just as dengerous to us as were the Germans".

  Drawing upon survivors testimonies, Jewish historians came to the same conclusions, stating that "the Home Army under the lidership of Polish government-in-exile in London, was permeated with anti-Semitism".

  A few months after reading Cyla Wisenthal's abituary I stumbled upon biography Simon Wisenthal at a bookstore on Hay-on-Wye entarily by chance. I opened the book in hopes that it would answer the question on wchich underground organization had saved Cyla Wisenthal. And there it was on page 12. Author Hella Pick discussed a public lecture that Simon Wisenthal give in early 1990. An audience member asked Wisenthal to coment on polish behavior toward the Jews during World War II. Wisenthal condemned those Poles who betrayed their Jewish neighbours, adding: "but neither do I forget that it was the polish underground - Home Army units - who ensured my wife's survival during the war".

  The discovery of Cyla Wisenthal's story marked the begining of a long and arduous inquairy into the Polish undeground's attitude and behavior toward the Jews during World War II. Was her story a lone exception or did other individuals or grups within the Polish Underground aid Jews, I asked myself. What followed were a series of questions that began to command my atention: What was the attitude of the Polish Underground authorities - in Warsaw and in the provinces - toward the Jews?

  In the vast clandestine press of the Polish Underground during World War II, did the subject of the Jews appear and in what fashion? What role, if any, did the Polish Undeground , play in the dissemination of news about the Holocaust to the free world? When deportations began from ghettos to deth camps in 1942, were the stockpiles of weapons and ammunition in the hands of polish Underground made available to Jews wishing to mount resistance? Finnaly what was the Polish Underground's attitude toward Jewish fugitives from the ghettos and camps wishing to join its ranks or to the groups of Jews who formed their own partisan formations?

  To answer these quwstions, I examined the existing body of published primary and secondary sources. When I discvered that - alongside those who commited crimes - there were indyviduals and subdivisions within the Polsh Undeground that worked tirelessly to aid Jews, I concluded that topic needed a comprehensive re-examination spanning the entire period of World War II.

  The present volume is the outcome of that inquiry, one that not only required archival reaserch in Poland , England , Israel, and United States, but also swveral years of sifting through , and making sens of, the records. Finding myself in the living rooms or, on the telephone with, former Home Army members and Holocaust survivors - whether in Switzerland , Israel, Poland , England or New York - I was able to get valuable first-hand accounts that became unique source.
 • The Polish Underground And The Jews, 1939-1945 - with Joshua D. Zimmerman, Associate Professor of History,
  >> https://www.iijs.columbia.edu/upcoming-events/2017/3/22/the-polish-underground-and-the-jews-1939-1945
 • Did the Polish Underground Save Jews During WWII?
  With Polish Jewish-tensions soaring, a new book delves into the heart of that divide with an eye toward reconciliation. >> https://www.haaretz.com/life/books/.premium-did-the-polish-underground-save-jews-1.5382146
 • Talking Polish Underground and World War II With Joshua Zimmerman
  “In Warsaw’s National Library an archivist in 2005 showed me [an English] a manuscript “Poland War Years 1939-1945 written” by Stanislaw Aronson, a Jew who documents his escape from the ghetto and induction into the Home Army.” Citing other stories, Zimmerman added: “In 2005 I rented an apartment in Warsaw from an Israeli citizen who told me: ‘My father was the only physician inducted in 1942 in the Home Army.’”
  >> https://forward.com/schmooze/320580/talking-polish-underground-and-world-war-ii-with-joshua-zimmerman/

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY