Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
701 postów 4623 komentarze

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Dlaczego PiS i Prezydent nie drukują ustaw o KRS i SN?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Sprawdzam i czekam. Od 20.12, czyli daty podpisania prezydenckich ustaw o KRS i SN, do teraz, nie opublikowano ich w DziennikUstaw.Gov.pl Czyżby do PiS, i Jego Ekscelencji Prezydenta, w końcu dotarło że ustawy o KRS i SN są niezgodne z Konstytucją?

Jeżeli wątpliwości Prezydenta dotyczą zgodności ustawy z przepisami Konstytucji, wówczas Prezydent, na mocy art. 122 ust. 4 Konstytucji, ma prawo – przed podpisaniem ustawy - zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. Jest to tak zwany wniosek „prewencyjny”. Wejście w życie ustawy zależy wtedy od treści wyroku wydanego przez Trybunał.

- Prezydent wątpliwości nie miał, choć powinien mieć, bo został uprzedzony. / Czy czekamy na "po Nowym Roku" i jednoczesne z ogłoszeniem wystąpienie przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z tzw. wnioskiem „następczym” o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją.

Konstytucja przywiduje również możliwość wystąpienia przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z tzw. wnioskiem „następczym” o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Wniosek taki Prezydent może złożyć, w dowolnym czasie, wobec każdej obowiązującej ustawy, a także umowy międzynarodowej lub rozporządzenia. Wniosek ten nie wpływa na obowiązywanie objętego nim aktu prawnego. Dopiero Trybunał Konstytucyjny może uchylić moc obowiązującą jego przepisów, o ile uzna ich niezgodność z Konstytucją. >> Źródło >> //www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/prezydent-wobec-ustaw/

 

Do rąk własnych Prezydenta: Opinia ws. prezydenckiego projektu ustawy o KRS i opinii prof. dr hab. Marka Chmaja Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy Sp. k. Warszawa do projektu Prezydenta

 

Fragment "Opinii"  prof. dr hab. Marek Chmaj Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy Sp. k. Warszawa

Cytat:  Zgodnie z Projektem, Sejm będzie nie tylko uprawniony do wyboru  4 członków Rady spośród posłów (art. 9 ust. 1 ustawy o KRS oraz art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji), ale również 15 członków Rady spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych (projektowany art. 9a ustawy o KRS)

Ostatecznego wyboru – spośród zgłoszonych kandydatów – dokonywać będzie Sejm, kwalifikowaną większością 3/5 głosów, „(...) tak, by członkowie organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów byli wyłaniani nie tylko przez większość parlamentarną, ale również przez pozostałe ugrupowania, co sprawi, że ich wybór będzie wynikiem porozumienia różnych ugrupowań reprezentowanych w Parlamencie”.

Jak wskazano w uzasadnieniu Projektu, do zachowania zgodności ww. rozwiązania z Konstytucją przyczynia się to, że „(...) sposób wyłaniania kandydatów spośród sędziów, jak i tryb ich wyboru, w tym m.in. większość głosów konieczną dla tego wyboru, zasadnie odróżnia dwie grupy członków Rady wyłanianych przez organ przedstawicielski, a więc niższą izbę polskiego Parlamentu.” (str. 3 uzasadnienia Projektu).

Wykazując, że regulacja taka jest zgodna z Konstytucją, Prezydent RP powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. (sygn. K 5/17), zgodnie z którym „ustrojodawca nie wskazał (...), kto ma wybierać tych sędziów. 

Zatem z Konstytucji wynika, kto może być wybranym członkiem KRS, ale nie jest określone, jak wybrać sędziów członków KRS do tej Rady. Te kwestie zostały przekazane do uregulowania w ustawie”.

W Projekcie wskazano również, iż jeżeli wybór 15 członków Rady nie będzie możliwy kwalifikowaną większością 3/5, wówczas dokonywany będzie wybór w formie głosowania imiennego – zabieg ten ma uniezależnić skład Rady wyłącznie od woli aktualnej większości parlamentarnej.

Nadto, sędziowie – członkowie Rady będą wybierani na wspólną czteroletnią kadencję. Wszystko to ma doprowadzić do demokratyzacji procesu wyboru i stanowić „rozwinięcie zasady demokratycznego państwa prawnego”./ KONIEC CYTATU /

<>

Szanowny Panie Prezydencie,

Art. 186. Konstytucji brzmi:

 1. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
 2. Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

 
W poniedziałek 25.09.2017 roku, o godzinie 12.00 przedstawił Pan projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.
 
Między innymi ogłosił Pan że  /25.09.2017 Newsweek.pl/:
 
Sędziowie KRS będą wybierani większością ponadpartyjną 3/5 głosów. Potrzebny jest jednak mechanizm zabezpieczający, który zagwarantuje ciągłość kadencji kandydatów. 

Dlatego zaproponował [Pan] , że jeśli w ciągu dwóch miesięcy Sejm nie dojdzie do porozumienia, wyboru spośród zgłoszonych będzie dokonywał prezydent RP. 

-  Biorąc pod uwagę, że może być to zmiana niekonstytucyjna, zaprezentował [Pan] propozycję zmiany Konstytucji. 

Przesłanką do podejrzeń o niekonstytucyjności Pana propozycji, odnoszącej się do wyboru przez Pana kolejnych 15 sędziów KRSi, wynikała z interpretacji Art. 187.1.1 Konstytucji,
 
który mówi że:  
 
Krajowa Rada Sądownictwa składa się z [..] (jednej) osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 
 
na co zwróciło uwagę PiS, z czym [jak można domniemywać się Pan zgodził. Poza PiS zgodziły się też z tym PO i .NIEZALEZNA. 

Konstytucja w Art.187.1. i 3 określa ilu sędziów KRS wybierają przedstawiciele Sądów, Sejmu i Senatu,
 
analogicznie więc, do wyboru sędziów KRS przez Sejm 3/5 głosów wymagana by była zmiana Konstytucji.
 
Próba "przepchnięcia" i wyboru 15 sędziów KRS przez kluby parlamentarne, jeśli nie jest wprost złamaniem Konstytucji [członkowie klubów to Sejm], pachnie usiłowaniem "obejścia" Konstytucji.

Szanowny Panie Prezydencie 

- zgodnie z Art. 173. Konstytucji:  Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

- zgodnie z Art. 178.1 Konstytucji: Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

- zgodnie z Art. 182 Konstytucji:  Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.

Zgodnie z Konstytucją i ustawami, biorąc pod uwagę sposób wyłaniania w drodze wyborów wszystkich innych władz [Sejm / Prezydent i rząd pochodzą z wyboru], mając na uwadze Art.4 Konstytucji który brzmi:  

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, oraz przywołany wcześniej Art. 182 Konstytucji, który brzmi: Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa,

należy domniemywać i wyegzekwować, że jedyną konstytucyjną drogą wyłonienia sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, sprawującą pieczę nad władzą sądowniczą w imieniu Suwerena, jest sam Naród

- do wyboru KRS powinno dojść w drodze wyborów powszechnych. *** 

Z poważaniem

Józef Pisucki

 

Do wiadomości:
Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny PROKURATURA KRAJOWA ul. Rakowiecka 26 / 30 Warszawabiuro.podawcze@pk.gov.pl
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejul. Wiejska 10 , Warszawalisty@prezydent.pl
SEKRETARIAT PREZESA RADY MINISTRÓW Aleje Ujazdowskie 1/3, Warszawasprm@kprm.gov.pl    kontakt@kprm.gov.pl   bkss@kprm.gov.pl
PROKURATURA REGIONALNA W WARSZAWIE:ul. Krakowskie Przedmieście 25,  Warszawa nadzory@warszawa.pa.gov.pl
Prokuratura Okręgowa w Warszawie  monika.dobrzynska@warszawa.po.gov.pl
Klub Parlamentarny PiS kp-pis@sejm.pl
Biuro Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska  kp-po@kluby.sejm.pl
Klub Poselski Kukiz’15kp-kukiz15@kluby.sejm.pl
Klub Parlamentarny PSL kp-psl@kluby.sejm.pl
Sojusz Lewicy Demokratycznejrzecznik@sld.org.pl
Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski  skep@episkopat.pl  skep3@episkopat.pl  i INNI
 
NIŻEJ ODPOWIEDŹ NA POWYŻSZE PISMO
 

 

Józef Pisucki

Do:  Sz.P Prokurator Sławomir Szeleszczyk

PROKURATURA KRAJOWA

Biuro Prezydialne

ul.Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

W sprawie: PK I Ko2 3748.2017

Uprzejmie dziękuję za zapoznanie się z dostarczoną, z wymienioną w Pańskim piśmie, nadesłaną przrze mnie korespondencją elektroniczną z dnia 23 i 26.11.2017 r. Jak Pan słusznie zauważył, korespondencja ta zawiera cytaty fragmentów opinii Prof. Dr. Hab. Marka Chaja ws prezydenckiego projektu ustawy o KRS. W swoim piśmie z dnia 7 grudnia 2017 r. stwierdził Pan, że korespondencja ta nie dotyczy postępowań prowadzonych przez jednostki organizacyjne prokuratury, i że ma ona ogólnikowy charakter, ... z czym nie do końca mogę się zgodzić.  

Nadesłany tekst jasno wskazuje, że złożony w Sejmie prezydencki projekt ustawy o KRS jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, i pomimo tego, że projekt ustawy o KRS podpisany został przez Prezydenta Polski Pana Andrzeja Dudę, należy domniemywać że podpisany przez Pana Prezydenta projekt, zostałprzygotowany przez nieznanych "ekspertów", a zatem ci "eksperci", wprowadzili Pana Prezydenta w błąd, informując go, że przygotowany przez nich projekt jest zgodny z konstytucją. 

-  Mówi o tym, i udowadnia to, część mojej korespondencji, o czym Pan nie wspomniał w swoim piśmie z dnia 7 listopada 2017 r., co Pan Prokurator, mając zapewne wykształcenie prawnicze, powinien zauważyć, wyciągnąć wnioski, i podjąć odpowiednie, przewidziane prawem działania zabezpieczające Pana Prezydenta przed ewentualnymi konsekwencjami złożenia w Sejmie potencjalnie niekonstytucyjnych projektów ustaw o KRS [a jak przypuszczam, również o SN].

Przypomnę, w poniedziałek 25.09.2017 roku, o godzinie 12.00 Pan Prezydent Andrzej Duda przedstawił projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent między innymi ogłosił  że  /  za Newsweek.pl 25.09.2017  "Prezydent Andrzej Duda odsłania karty"   >>>  //www.newsweek.pl/polska/polityka/andrzej-duda-wycofuje-sie-ze-zmian-w-krs-ustawy-prezydenckie,artykuly,416514,1.html   :   Sędziowie KRS będą wybierani większością ponadpartyjną 3/5 głosów. Potrzebny jest jednak mechanizm zabezpieczający, który zagwarantuje ciągłość kadencji kandydatów. 

Dlatego Pan Prezydent Andrzej Duda zaproponował , że jeśli w ciągu dwóch miesięcy Sejm nie dojdzie do porozumienia ws wyboru sędziów KRS, wyboru sędziów KRS spośród zgłoszonych kandydatów dokonywał będzie Prezydent RP.  

I tu UWAGA!: Biorąc pod uwagę, że może być to zmiana niekonstytucyjna, Pan Prezydent Duda zaprezentował propozycję zmiany Konstytucji, która umożliwiała by mu to jak wcześniej zaproponował, czyli że to On wybierze poza jednym + 15 sędziów KRS. 

Swoją propozycją zmiany Konstytucji, Pan Prezydent Andrzej Duda uznał niekonstytucyjności swojej propozycji wyboru kolejnych +15 sędziów [poza jednym, do czego miał prawo zgodnie z Art. 187.1.1 Konstytucji:  Krajowa Rada Sądownictwa składa się z [..] (jednej) osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Wysunięta przez Prezydenta "naprędce" propozycja zmiany Konstytucji, dostosowująca Konstytucję do projektu złożonej przez niego ustawy o KRS była wynikiem porannych uwag Prawa i Sprawiedliwości stwierdzających, że wybór kolejnych +15 sędziów KRS ponad jednego do czego ma konstytucyjne prawo, jest niezgodna z Konstytucją  -  Na zmianę Konstytucji nie zgodził się PiS i inne kluby parlamentarne.

Art. 186. Konstytucji brzmi:

 1. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
 2. Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 


Mając na uwadze zapisy Konstytucji, oraz opisane wyżej okoliczności złożenia przezydenckich projektów o KRS i SN, logika podpowiada,
 
że jeśli Konstytucja określa, który podmiot władzy wykonawczej, sądowniczej, lub ustawodawczej, ilu każdy z tych podmiotów wybiera sędziów KRS,
 
to podmiot ten nie może wybrać kolejnych +15, bo byłoby to niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
 
a działania podjęte do przypisania prawa do takiego wyboru któremukolwiek z nich byłyby konstytucyjnie bezprawne.

Aby nie być gołosłownym przytocżę fragment artykułu z wPolityce.pl:

Zdaniem „Faktu” w PiS planuje się sprowokować taką sytuację, która pozwoli Andrzeja Dudę odsunąć od pełnienia obowiązków, a w konsekwencji nawet doprowadzić do odwołania go z urzędu.

Tak karkołomną tezę tabloid uzasadnia wątpliwościami konstytucyjnymi ws. jednego z przepisów, na którym zależy prezydentowi.

Zarzucali prezydentowi, że część jego propozycji jest sprzeczna z konstytucją, a PiS zostało zmuszone, by go poprzeć. 

Po sformułowaniu zarzutu Duda miałby stanąć przed Trybunałem Stanu. – A to skutkuje zawieszeniem pełnienia urzędu. Obowiązki prezydenta przejmuje marszałek Sejmu – mówi nam polityk PiS  — czytamy w „Fakcie”.

https://wpolityce.pl/polityka/370080-absurdalna-teza-faktu-pis-rozwaza-scenariusz-by-odwolac-prezydenta-dude-powod-mialby-byc-jeszcze-bardziej-karkołomny


W związku z powyższym uważam, że PROKURATURA KRAJOWA / Biuro Prezydialne z urzędu, bazując na niniejszym wyjaśnieniu do przesłanej wcześniej korespondencji z 23 i 26 listopada 2017 r. powinno podjąć kroki zabezpieczające urząd i osobę Pana Prezydenta przed ewentualnymi konsekwencjami złożenia najprawdopodobniej niekonstytucyjnych projektów ustaw złożonych dnia 25.09.2017 r., a obecnie procedowanych w Sejmie.  /  Wydaje się być to sprawą pilną z uwagi na biegnący proces legislacyjny. 

*** Do wiadomości listy@prezydent.pl i osób mogących mieć zainteresowanie

Z poważaniem
Józef Pisucki
 
 
ODPOWIEDZIĄ BYŁO KOLEJNE PISMO PROKURATURY,

NA KTÓRE ODPOWIEDZIAŁEM TREŚCIĄ PODOBNĄ DO TEJ JAK W NOTCE POD PISMEM  /  "POSZŁO" DO WIADOMOŚCI

biurorzecznika@brpo.gov.pl , prezydialny@trybunal.gov.pl , skarga@trybunal.gov.pl biuro@pis.org.pl , listy@prezydent.pl

... i inne osoby

 

<>

 

Fakt złamania Konstytucji jest i będzie ewidentny. Czy w związku z tym, zachowanie posłów PiS i Jarosława Kaczyńskiego, ... też będzie konsekwentne?

 

Jeśli nie, to całe to PiS-owskie

prawo i sprawiedliwość,

... to tylko "Ch*j  Du*a, ... i Kamieni Kupa"!

Nosił wilk razy kilka, ... poniosą i wilka? :D

 

Prezydent, bez względu na zajmowane stanowisko, jak każdy, tez powinien podlegać prawu. Za złamanie Konstytucji  ponosi odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

 
Podstawowymi karami, jakie może zasądzić Trybunał Stanu, są:
- utrata czynnego i biernego prawa wyborczego (nie można ani głosować, ani być wybranym w wyborach),
- utrata odznaczeń państwowych (wszystkich lub jakiejś części),
- zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych,
- pozbawienia mandatu poselskiego (od 2 do 10 lat),
- utraty zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.
 
 

 

 
 
Zgodnie z przyjętą przez Sejm i Senat ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Art.4. 

 PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  ,

 po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego, 

 OKREŚLI W DRODZE ROZPORZĄDZENIA,

 REGULAMIN SĄDU NAJWYŻSZEGO

w którym ustali liczbę stanowisk sędziego Sądu Najwyższego nie mniejszą niż 120, w tym ich liczbę w poszczególnych izbach, wewnętyrzną organizację Sądu Najwyższego, zasady wewnętrznego postępowania, oraz szczegółowy zakres i sposób wykonywanie czynności przez asystentów sędziego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sądu Najwyższego, jego izb i organów, specyfikę postępowań prowadzonych przed Sądem Najwyższym, w tym postępowań dyscyplinarnych, oraz liczbę i rodzaj rozpoznawanych spraw.


Art. 31. § 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” liczbę wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego.

§ 4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości oraz sprawności postępowania w sprawie wyboru kandydata na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.
 Źródło / Ustawa o SN z 8.12.2017 r. >> //orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2003_u/$file/2003_u.pdf

<>

 

Zgodnie z Art.178.1 Konstytucji: "Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli, i podlegają tylko konstytucji i ustawom".
 
Zgodnie z Art.173 Konstytucji: "Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz."
 
Gdyby Prezydent, przed złożeniem swojego projektu w Sejmie [lub w trakcie procesu legislacyjnego], określił REGULAMIN SĄDU NAJWYŻSZEGO [o którym mowa w Art. 4 Ustawy o SN], i regulamin ten w wyniku procesu legislacyjnego, stałby się integralną częścią Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, ustawa ta byłaby zgodna z aktualną Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z uwagi na fakt, że Prezydent tego nie zrobił, a uchwalona zgodnie z jego projektem ustawa o Sądzie Najwyższym,    w sposób niezgodny z Konstytucją,   nadaje Prezydentowi  władzę zwierzchnią nad Sądem Najwyższym, przez przyznanie Prezydentowi,
 
niezgodnego  z Konstytucją    prawa   do określenia w  drodze prezydenckiego rozporządzenia  Regulaminu Sądu Najwyzszego,  z którego,  zgodnie z Konstytucją,   Prezydent nie ma prawa skorzystać.
 
Art. 173 i 178.1 Konstytucji jasno wskazują czym są Sądy i Trybunały [są władzą odrębną], i komu podlegają [Konstytucji i ustawom], czyli zgodnie z Konstytucją kontroli Sejmu, i to tylko i wyłącznie za pomocą uchwalonych  "kompletnych" ustaw,
 
a nie za pomocą pozaustawowych aktów wykonawczych, jakimi są rozporządzenia. Dotyczy to nawet, a moze nawet przede wszystkim tych, wydawanych przez Prezydenta.
 
Sprawą jasną jest, że to jednostka nadrzędna [lub szef], określa regulamin podległej sobie instytucji.
 
Niekonstytucyjnym jest to, aby to Prezydent, za pomocą pozaustawowego Regulaminu Sądu Najwyższego, w sposób arbitralny, w formie swojego rozporządzenia kontrolował SN.
 
SKORZYSTANIE PRZEZ PREZYDENTA Z NIEKONSTYTUCYJNEGO PRAWA BĘDZIE PODSTAWĄ DO POSTAWIENIEM GO PRZED TRYBUNAŁEM STANU 
 

Mając na uwadzeznane z najnowszej Polskiej historii nadużywanie władzy sądowniczej do walki politycznej [w czasach nie tak nieodległej ideologicznej okupacji /czasy komunizmu], oraz wagę uchwalonych przez Sejm propozycji prezydenta [swego rodzaju "pomroczność jasną Sejmu],

a także potencjalnie wprost trudne do ustalenia [teraz i w przyszłości] możliwe skutki przyjętego rozwiązania [przyznające Prezydentowi niezgodne z Konstytucją uprawnienia / nie tylko obecnemu, ale też kolejnym],

wydaje się być jak najbardziej uzasadnione wszczęcie dochodzenia, sprawdzenie i ustalenie powodów, przyczyn, oraz osób odpowiedzialnych za sporządzenie niekonstytucyjnego prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Ustalenia tego, czy uchwalenie niekonstytucyjnych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, jest tylko nic nie znaczącym intelektualnym błądem, czy raczej było to zamierzonym działaniem mającym na celu przyznanie Prezydentowi [lub przywłaszczenie], niezgodnie z Konstytucją, nienależnej mu władzy zwierzchniej nad władzą sądowniczą w Polsce.

 
Detale sprawy >> //ziut.neon24.pl/post/141659,czy-jestesmy-swiadkami-swiatecznego-prezydenckiego-puczu
 

 

 Łapiński krytycznie o wypowiedziach Gersdorf
 
Wydaje mi się, że oświadczenia i wypowiedzi publiczne I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf nie wystawiają jej najlepszego świadectwa; porównywanie demokratycznie wybranych władz do okupanta jest czymś wielce niestosownym - powiedział w niedzielę rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. 

POMIJAJĄC OSOBĘ PREZES GERSDORF,

 ... WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ NAD TYM CO POWIEDZIAŁA

 

 

KOMENTARZE

 • Chyba nie uważasz PADa za przyzwoitego człowieka
  Pierwsza ustawa jaka podpisał to o przymusie szczepień dzieci, mimo prób dziesiatek tysięcy, żeby zapoznał się z głosami przeciwnymi. Teraz szykują nam kolejna ustawę, zeby szczepić nas, jak bydło do utylizacji. Dość długa debata ale warta posłuchania https://www.youtube.com/watch?v=T-Va2xDO384
 • @finka 20:56:26
  // Chyba nie uważasz PADa za przyzwoitego człowieka //

  - Przyzwoitość to pojęcie względne. Uważam, że nie jest głupi.
 • Powrót [Neo]KOMUNY, ... a sprawa Sądu Najwyższego
  W PRL, kandydatami do Sądu Najwyższego byli [Uwaga! Art. 32. 1 i 2 wyżej], "sędziowie Sądu Najwyższego upływającej kadencji" i "osoby których kandydatury przedstawia[ł] Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego".

  Właśnie to, jako wzorzec, jest najważniejszym punktem do wglądu w dalszą historię Sądu Najwyższego. - Bo obecnie, właśnie o to, kto ma być sędzią SN i Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, toczy się walka.

  CAŁOŚĆ >> http://ziut.neon24.pl/post/141705,powrot-neo-komuny-a-sprawa-sadu-najwyzszego
 • Czy stać nas, aby Ziobro cierpiał na "pomroczność jasną"?
  Sprawa dotyczy też kolejnych prezydentów [z wyjątkiem Lecha Kaczyńskiego], od Kwaśniewskiego, przez Komorowskiego, ... do? Prezydenta Dudy jeszcze nie, ale jemu też to grozi.

  Kwaśniewski wyłga się "pomrocznością jasną", Komorowski nie takie rzeczy "odpie*dalał" [więc takiej "drobnostki" nie mozna mu mieć za złe]. W "intelektualną ślepotę" prezydenta Dudy jednak nikt nie uwierzy. ... To samo dotyczy kolejnych [od 1997 r.] Ministrów Sprawiedliwości, ... w tym jak widzimy Ministra Ziobrę : /
  >> http://ziut.neon24.pl/post/141720,czy-stac-nas-aby-ziobro-cierpial-na-pomrocznosc-jasna
 • Nowe ustawy opublikowane. Oto zmiany, które reformują polskie sądownictwo
  http://niezalezna.pl/213037-nowe-ustawy-opublikowane-oto-zmiany-ktore-reformuja-polskie-sadownictwo

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY