Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
612 postów 4213 komentarzy

Ruch dla Rzeczypospolitej RdR2018.WordPress.com

Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej - ----- 11 LISTOPADA STRACIMY NIEPODLEGŁOŚĆ! ----- ---- Przyszedł czas na "Wielki Ruch Listopadowy" / Wygrajmy MYŚLĄC Wspólnie ---- Ziut.NEon24.pl/post/133700,Zamiast-Flagi-Ruch-Listopadowy-Bialo-Czerwona-Kartka

Powrót [Neo]KOMUNY, ... a sprawa Sądu Najwyższego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W komunizmie, czyli w czasach nie tak nieodległej ideologicznej okupacji, sądy były podstawą aparatu walki ideologicznej i represji. Czy, a jeśli tak, to kto i po co, chce nam ukraść Sąd Najwyższy? Czy [Neo]Komuna wraca?

Ustawa 1984 / 1 //m.neon24.pl/69ad9ed880950dfc04a2435edf2a331b,0,0.jpg

Ustawa 1984 / 2 //m.neon24.pl/31d9dba4d37d4e6ee6eed5018dcadb2c,0,0.jpg

Ustawa 1984 / 3 //m.neon24.pl/85545b6f994044cdfc256d87b17f6e33,0,0.jpg

 

Znając historię łatwiej zrozumieć to, co się dzieje na naszych oczach.

Jak widzimy, zgodnie z pierwsżą polską Ustawą o Sądzie Najwyższym / Dz. U. Nr. 45 poz. 241 z 1984 r., tak jak i teraz Sąd Najwyższy był "naczelnym organem sądowym" PRL, stał na straży "politycznego i społeczno-gospodarczego ustroju" i "ochraniał zdobycze ludu pracującego, własność społeczną" [skutecznie], sprawując nadzór nad działalnością wszystkich innych sądów. - Odpowiadał tylko "przed Bogiem i Partią" :D

Sąd Najwyższy PRL powoływany był przez Radę Państwa PRL powoływaną na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Sejmu PRL. Rada Państwa była czymś w rodzaju "kolegialnego prezydenta", zastąpionego "w latach przełomu" 1989-1990 przez animatora "Stanu Wojennego" z 1981 r., generał-prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Szefem Szefem Kancelarii Prezydenta PRL był gen. Michał Janiszewski [na zdjęciu wyżej], cichy współtwórca pierwszego sekretariatu PKW, którego pierwszym [lub drugim] szefem był odwołany w 2015 r. szef powstałego w 1990 r. Krajowego Biura Wyborczego i z urzędu sekretarz PKW, Kazimierz Wojciech Czaplicki, ... minister z najdłuższym starzem w IIIRP-PRL/Bis [patrz > //ziut.neon24.pl/post/139418 ].

Powstały w Kancelerii Prezydenta Jaruzelskiego Sekretariat PKW, a potem Krajowe Biuro Wyborcze, pod tym samym kierownictwem przez ponad 25 lat jest odpowiedzialne za organizację wszystkich wyborów w III RP / PKL-bis {patrz > //ziut.neon24.pl/post/134702 ].  - Sąd Najwyższy od początków swego istnienia zatwierdza wyniki wyborów w IIIRP.  -  Sąd Najwyższy to bardzo ważny sąd, ... to od niego zależy kto nami rządzi, i jak się nas sądzi. - Jest się o co bić.

W PRL, kandydatami do Sądu Najwyższego byli  [Uwaga! Art. 32. 1 i 2 wyżej],  "sędziowie Sądu Najwyższego upływającej kadencji" i "osoby których kandydatury przedstawia[ł] Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego".

Właśnie to, jako wzorzec, jest najważniejszym punktem do wglądu w dalszą historię Sądu Najwyższego. - Bo obecnie, właśnie o to, kto ma być sędzią SN i Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, toczy się walka. 

Ustawa z 1994 / 1  //m.neon24.pl/24c6cc311ecbe695a3bd7022ce0679ff,0,0.jpg

Jednolity tekst ustawy o Sądzie Najwyższym z lat 1993 / 1994

<>

JAK MA BYĆ TERAZ?  /  USTAWA Z 08.12.2017 r.

//orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2003_u/$file/2003_u.pdf

Art. 30. § 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego może być powołana osoba, która: [warunek nr 8]  posiada co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa, radcy, albo przez co najmniej dziesięć lat wykonywała w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza;

Art. 29. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,  na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

[z tym, że to Prezydent ma organizować procedurę zgłaszania kandydata na kandydata KRS]

Art. 31 § 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii PIerwszego Prezesa Sądu Najwyższego, obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” liczbę wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego.

 § 2. Każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, może zgłosić swoją kandydaturę Krajowej Radzie Sądownictwa w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia o którym mowa w § 1.

OKAZUJE SIĘ ŻE WAŻNYM JEST TO, CO ZADECYDUJE

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

To wymagało by wyjaśnienia, ... i należy być raczej pewnym, że "w trakcie badania" historia podpowie nam co by tu jeszcze napisać, choć i tak, już teraz jest ciekawa. [ patrz > //ziut.neon24.pl/post/141676 ].

 

REGULAMIN SĄDU NAJWYZSZEGO Z 2003 ROKU 

<>

Szukaj >Tytuł > Ustawa o Sądzie Najwyższym > Dz.U. 2015 poz.1167

Dz. U. 2015 poz. 1167

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Poz. 1167

USTAWA

z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13:

a) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje na pięcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym i odwołuje, na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.”

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: „§ 3. Prezes Sądu Najwyższego może być powołany najwyżej na dwie kadencje.”

2) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie:  „§ 5.   W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o których mowa w § 1, sę- dzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 72. roku życia, nie może jednak zajmować stanowiska Prezesa Sądu Najwyższego ani przewodniczącego wydziału. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku składając odpowiednie oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.” .

Art. 2.   Powołanie na podstawie przepisów dotychczasowych na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że wcześniej nastąpiło odwołanie z dotychczas zajmowanego stanowiska.****

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

 

Art.30 § 2. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku:

1) po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety, a 65 roku życia w przypadku mężczyzny;

2) po ukończeniu 60 roku życia, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego nie mniej niż 9 lat.

§ 3. (uchylony)

§ 4. Przepis § 2 pkt 2 stosuje się do sędziego, który wymagane warunki spełnił do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 5. [ wprowadzony przez Komorowskiego ]    W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o których mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 72. roku życia, nie może jednak zajmować stanowiska Prezesa Sądu Najwyższego ani przewodniczącego wydziału. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku składając odpowiednie oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.

 

USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Dz. U. 2013 poz. 499 ze zmianami Komorowskieho Dz. U. 2015 poz. 1167

Art. 30. § 1. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70 roku życia.***

*** [ po zmianie Komorowskiego 72 lata / ale tylko tych, których powołała PO po wejściu w życieArt. 2. który mówił:    Powołanie na podstawie przepisów dotychczasowych / sprzed zmiany Komorowskiego / na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy/ patrz Dz. U. 2015 poz. 1167 /, chyba że wcześniej nastąpiło odwołanie z dotychczas zajmowanego stanowiska. ]

§ 2. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku:*1)*4)

po ukończeniu 67 roku życia albo z dniem osiągnięcia wieku określonego w § 3.

po ukończeniu 60 roku życia, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego nie mniej niż 9 lat.*2)

§ 3. [ uchylony przez Komorowskiego ] Wiek, którego osiągnięcie powoduje przejście sędziego w stan spoczynku, dla kobiet urodzonych do dnia 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do dnia 30 września 1953 r. jest równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu odpowiednio w art. 24 ust. 1a pkt 61–84, art. 24 ust. 1b i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.6) [ = około 65 lat ]*5)

§ 4. Przepis § 2 pkt  2 stosuje się do sędziego, który wymagane warunki spełnił do dnia 31 grudnia 2017 r. *5)

§ 5. [ wprowadzony przez Komorowskiego ]    W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o których mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 72. roku życia, nie może jednak zajmować stanowiska Prezesa Sądu Najwyższego ani przewodniczącego wydziału. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku składając odpowiednie oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.

_________________________________________________________________

*3) W brzmieniu ustalonym przez art. 147 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.

*4) W brzmieniu ustalonym przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

*5) Dodany przez art. 9 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

*6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240.

*7) W brzmieniu ustalonym przez art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714), która weszła w życie z dniem 18 lipca 2011 r.

 

 

 

 

 

OD TEGO MIEJSCA NOTKA W DALSZEJ BUDOWIE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

USTAWA O SN Z 2002 ROKU

 

 

Notka w dalszej budowie

KOMENTARZE

  • Uwaga nadchodzi: Wielki Ubecki Rewolucyjny Ciamajdan II
    Uwaga chłopcy i dziewczęta! Nadchodzi! - W dniu dzisiejszym, wprowadza się "Stan Anonymous" na terenie całego kraju! - Aż do odwołania! / NOTKA Z 15.07.2017 R. >> http://ziut.neon24.pl/post/139314,uwaga-nadchodzi-wielki-ubecki-rewolucyjny-ciamajdan-ii

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ULUBIENI AUTORZY